Print side
Skovbrug
 
Det Classenske Fideicommis ejer distrikterne Corselitze (1743 ha) og Fuglsang (891 ha).

 
Træartsfordelingen er følgende:

DriftsklasseAreal i (ha)

Corselitze Fuglsang
Bøg 673 362
Eg 330 148
Andet løvtræ 240 127
Nål 211 138
Pyntegrønt 49 12
Ubevokset 240 104

Begge distrikterne er typiske østdanske løvskovsdistrikter, hvor bøgen er den vigtigste træart.
  • Bøgen forynges naturligt ofte i blanding med ask og ær.
  • Egen er især plantet på de stiveste lerjorde og arealer med tendens til forsumpning.
  • Alle de vigtigste løvtræer bøg, eg, ask og ær vokser godt og dyrkes i lange omdrifter, for bøgen f.eks. 100 - 110 år.
  • Nåletræ især rødgran og sitkagran findes på ca. 20% af skovarealet. I rødgranbevoksningerne er ofte indblandet douglasgran og grandis, ligesom der er en værdifuld indblanding af lærk i mange bøgebevoksninger.
Hugsten har de senere år udgjort 8-10.000 m3 pr. år.
 

Ansatte i skovbruget

Skovning af løvtræ samt diverse skovplejeopgaver varetages af distrikternes 7 fastansatte skovarbejdere.
En række opgaver løses af skoventreprenører, bl.a. maskinskovning af nåletræ og pasning af juletræ- og pyntegrøntarealer.
 
 
Ridning

Læs mere om ridemulighederne i Corselitzes skove.Det Classenske Fideicommis
Tromnæs Alléen 2 - 4800 Nykøbing F. - Telefon 5444 7029Copyright Det Classenske Fideicommis
Media2 Content Management System
Hjemmesiden er udviklet af ulendorf.com