Brødrene Classen

Johan Frederik Classen

Generalmajor Johan Frederik Classen (1725-92 ) var søn af domorganisten i Kristiania (Oslo), J. F. Classen, og blev student fra Katedralskolen i 1741. Han blev cand. theol. i 1744, blot 19 år gammel.

I stedet for præstegerningen slog han sig på handel, især våbenhandel fra Moss kanonstøberi i Norge. I 1754 anlagde han en fabrik for fajanceovne ved Østerport på en stor grund, hvor han havde erhvervet en lystgård (nu Classens Have).

To år senere modtog han, som gave fra Kong Frederik 5., en falleret kanonsmedie ved Arresø, som han i løbet af få år fik opbygget til krudtværk og kanonstøberi, tillige med skabelsen af en hel fabriksby, Frederiksværk.

Han vedblev at lede dette og udvidede det med et jernstøberi. Han fik i disse år også stigende politisk indflydelse og blev således justitsråd, generalkrigskommisær og deputeret i Landetatens generalkommisariat.

I 1768 købte han godserne Corselize og Carlsfeldt på Falster af sin ven Prins Carl af Hessen og senere ligeledes Arresødal ved Frederiksværk. Nu var han en af landets største jordbesiddere og rigeste mænd.

I 1783 giftede han sig som 58-årig med baronesse Anne Elisabeth Iselin, der døde kun få år senere, og parret fik ingen børn. Som godsejer havde han ikke indledningsvist det bedste ry, hvilket mange klager fra bønderne over overdreven hoveriarbejde bevidner. Efterhånden steg dog hans interesse for modernisering af landbruget og dermed også for landboreformer og bondefrigørelse, hvilket især afspejledes i hans testamente.

Han var en stor bogsamler med et bibliotek, der omfattede 20.000 bind inden for navnlig naturvidenskaberne, ligesom han havde en stor samling mineraler og instrumenter.

Ved sin død i 1792 stod han som en af landets førende mænd med titel af generalmajor, storkorsridder af Dannebrog og med prædikatet Excellence.

Geheimeråd Peter Hersleb Classen

Den første direktion for Fideicommiset godkendtes af Kongen i 1796 og bestod af 3 personer.

Indtil sin død i 1825 var generalens bror geheimekonferenceråd P. H. Classen den drivende kraft i Fideicommisets direktion som administrerende direktør.

P. H. Classen gav afkald på de fordringer han havde i broderens testamente og lod efter sin død sin betydelige formue indgå i Fideicommiset.

Det var ligeledes P. H. Classens fortjeneste, at der i 1799 oprettedes “En agerdyrkningsskole for gode subjekter af bondestanden” på Næsgaard.

Classenfamilien var i 1800-tallet desuden repræsenteret i direktionen ved generalens fætter Michael Classen samt dennes søn Geheimeråd P. H. Classen (den yngre).

P. H. Classen boede en stor del af sit liv på Corselitze og var initiativtager til størstedelen af Fideicommisets lokale velgørenhedsaktiviteter såsom oprettelse af husholdningsskoler, børnehjem og asyler. Classen var ligeledes ansvarlig for, at uddannelsen af landmænd på Næsgaard efter 1849 for alvor blev en realitet efter, at skolen de første 50 år havde fungeret som en slags forsøgsgård.

I 1800 tallet solgtes i alt 161 gårde og 242 andre bygninger efter fæstegårdenes overgang til frit eje, som følge af ønskerne i J.F. Classens testamente.

Kanonstøberiet med et utal af tilhørende virksomheder samt bøndergods og hovedgården Arresødal ved Frederiksværk blev efter de testamentariske bestemmelser ligeledes bortsolgt.

Det sidste større salg på Falster fandt sted i 1917 med salget af Carlsfeldt, Vestergård og Kongsnæs.