Skovbrug

Det Classenske Fideicommis ejer distrikterne Corselitze (1743 ha) og Fuglsang (891 ha).

Træartsfordelingen er følgende:

DriftsklasseAreal i (ha)
Corselitze Fuglsang
Bøg 673 362
Eg 330 148
Andet løvtræ 240 127
Nål 211 138
Pyntegrønt 49 12
Ubevokset 240 104

Begge distrikterne er typiske østdanske løvskovsdistrikter, hvor bøgen er den vigtigste træart. Ud over den forstlige drift lægges der betydelig vægt på skovenes natur- og herlighedsværdier. Dette er beskrevet i såkaldte grønne driftsplaner for distrikterne.

  • Bøgen forynges naturligt ofte i blanding med ask og ær.
  • Egen er især plantet på de stiveste lerjorde og arealer med tendens til forsumpning og som værnskov.
  • Alle de vigtigste løvtræer bøg, eg og ær vokser godt og dyrkes i lange omdrifter, for bøgen f.eks. 100 – 110 år.
  • Nåletræ især rødgran og sitkagran findes på ca. 15% af skovarealet. I rødgranbevoksningerne er ofte indblandet douglasgran og grandis, ligesom der er en værdifuld indblanding af lærk i mange bøgebevoksninger.
  • Der er indgået særlige aftaler med Miljøstyrelsen, der bl.a. sikrer bevarelsen af gamle træer til flagermus og skov til biodiversitetsformål, der understøtter en naturnær drift og bevarelse af det samlede bøgeareal på ca. 1.000 ha i distrikterne.

Hugsten har de senere år udgjort 15.000 m3 pr. år. En stigende andel af hugsten udnyttes til biomasse til lokale varmeværker.

Ansatte i skovbruget

Skovning af løvtræ samt diverse skovplejeopgaver varetages af distrikternes 7 fastansatte skovarbejdere og elever.
En række opgaver løses af skoventreprenører, bl.a. maskinskovning af nåletræ og nyplantning. Juletræsarealer er bortforpagtet til Skovbyholm Grønt.

Se ledige stillinger.

Skovene og publikum

Skovene er meget besøgt af publikum. Skovens kystnære beliggenhed, gode P-forhold og stiforløb tiltaler de fleste skovgæster. Skovene må benyttes efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser – til fods eller på cykel – året rundt. Vandretursfoldere kan downloades på Skovforeningens hjemmeside.

Ridning

Ridning er tilladt i skovene på de afmærkede ridestier, men kun med ridekort. På Corselitze Skovdistrikt er der udlagt ruter i Hovedskoven og Mellemskoven i den sydlige del af skovdistriktet.

På Fuglsang Skovdistrikt er der ruter i Toreby Skov og Hamborgskoven.

Ridekort købes ved henvendelse til Corselitze Rutelaug, hvor det er muligt at købe dagskort og årskort til skovene. Man skal være medlem af ridelauget, der administrerer ordningen, for at kunne købe ridekort.
Skovkort med angivelse af ridestierne og parkering udsendes sammen med ridekortet.

Mountainbike rute

På Fuglsang Skovdistrikt, Hamborgskoven, er der tillige anlagt en mountainbike rute i samarbejde med Trailstars Falster med henblik på at begrænse mountainbike færdslen til et aftalt stiforløb på 4 km og de asfalterede veje og befæstede grusveje.