Landbrug

Til Det Classenske Fideicommis hører i dag i alt knapt  1.900 ha agerjord og engarealer i drift. Fordelt på Corselitze, herunder Næsgaard, samt Priorskov og Fuglsang Godser. Områderne drives med traditionel planteavl med hovedvægt på korn, græsfrø og sukkerroer. Hertil kommer godt 200 ha med udyrkede naturarealer, juletræskulturer, mv.

Landbruget er Fideicommisets vigtigste driftsgren i økonomisk henseende, og indtægterne udgør 75% af den samlede nettoindkomst. Gårdene er bortforpagtet i 5- og 8-årige forpagtningsaftaler i tre store enheder.

  • Næsgaard forpagtet af Jan Yttesen.
  • Corselitze m.fl. forpagtet af Michael West Hansen. Landbruget under Corselitze omlægges til økologisk drift i 2017.
  • Blegindgård forpagtet af Jesper Strange.
  • Lollandsgårdene drives i samarbejde med Henrik Lund og Martin Ørbæk.

Fideicommisets landbrugsareal er indenfor de seneste år udvidet med 45 ha ved erhvervelse af Kobbelgård på Næs, mindre ejendom på Syvhøjvej ved Moseby og Blegindgård ved Meelse, i alt godt 200 ha.

Svineproduktion

Der er i 1999 etableret en multisite svineproduktion på Næsgaard og Bellinge med 1.450 søer og afsætning af 30 kg grise. I oktober 2011 er aktieandele, jord og bygninger overdraget til DPL Invest A/S.